DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo de contrato: Interinidade
Ámbito curricular: Mecánica. Título con correspondencia a Nivel 2 do ARROLAS. RD 967/2014, do 21 de novembro
Funcións: Organizar a execución dos traballos que se soliciten ao Taller de Mecánica e dirixir ao persoal do devandito taller mantendo o máis alto posibles os niveis de motivación e efectividade.
Duración estimada:
O contrato de interinidade extinguirase cando se produza calquera das seguintes causas: A reincorporación ao seu posto de traballo do traballador substituído. O vencemento do prazo legal ou convencional establecido para a reincorporación do traballador substituído. A extinción da causa que deu orixe á reserva do posto de traballo, o 31 de agosto de 2020.
Retribucións:
Retribucións brutas: 29.713,56 Euros, que inclúen Salario Basee: 12.940,56€ íntegros anuais (en 12 mensualidades) Complemento posto: 1.072,68€ íntegros anuais (en 12 mensualidades) Pagas extraordinarias: 2 pagas de 1.078,38€ cada unha delas, ou parte proporcional que corresponda. Indemnización por Residencia: 1.744,08€ íntegros anuais (en 12 mensualidades)